BootLog XP 2.5

BootLog XP 2.5

Greatis Software – Shareware – Windows
Boot Log XP allows you to get complete information about Windows boot in a graphic view. Boot Log XP displays the start time and load time of each application loading while Windows is booting.

Tổng quan

BootLog XP là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Greatis Software.

Phiên bản mới nhất của BootLog XP là 2.5, phát hành vào ngày 20/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

BootLog XP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

BootLog XP Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho BootLog XP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Greatis Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản